Ethiopia: Human Rights Violations Continue in Afar

The huge land grabbing by foreign and Woyane affiliated investors has resulted in mass displacement of thousands of civilian pastoralists. The Woyane army continue harassing and terrorising the civilian citizens and forcefully the Read More

QFAR RAKAAKAYIH XAAGO (No 8)

Qafar Rakaakayak, (Zone 5), Carrî Rasuk Dawwê Daqaàrak, Weèqaytuk wuùqaral geytimta Awdoodik Magenta kee Baruugali diqsitta Awdoodil, asaaku Laqo, Saaqat Etoppiyah Loowok, 8 yoofe waqdi, (GMT 12:pm) Qiisi wararah yemeeteeh, Qafarak (3) sidiica numuy sinni lacat sugtet kaxxa Qeebi abem Read More

Qafar kee Qiisi Xaagu

According to Irbad Ishaq, chief of the Somali lssa clan whose livelihood predominantly relies on Pastoralism, the cause of the conflict between the Issa and Afar is the Awash Read More

QFAR RAKAAKAYIH XAAGU (No 7)

Qafar Rakaakayak, (Zone 5), Carri Rasuk Xaale Faageh Xaqaarak, Weeqaytuk Wuuqaral geytimta (3) sidiica Awdoodii kee Qiisi fanat, asaaki Gumqatah, kaxxa Qeebi yekkem Read More

QAFAR RAKAAKAYIH XAAGU (No 5)

Qiisi kedooda awlisaak too namma daffeynat yengele marak abe xsaagos kee walal ah kaana. Gifta: Irban Ishaq, tatre sanat kee alaqo Qiisa kee Qafar fanat tekkeeh, hinnay takke daffenynal: Isin maca itteeni? Macat tewqeenii? Qafar kee Qiisa macal sitta Read More

QAFAR RAKAAKAYAK AWSI RASUK LOGYI MANDARA

Kimal Mayram tatrusseh ten Xaagul itteemih, Taahir baahi Xaagi, maabboonuuy, maballoonuuy, aniwayuuy, diidalaay, isin elle toobben gurral tanim hinna yaanam itte. Mayram, ta Xaagu dirabbosseeh, ane waynu kaak Read More

QFAR RAKAAKAYIH XAAGU (No 4)

QAFAR RAKAAKAYAK, (Zone 1), AWSI RASUK QAD XAQAR XAQAARAK, LEEDI, YALDI KEE BUSSIDIIMI AWDOODII KEE QIISI FANAT GARUQ, GARUQUH YAKKE QEEBI YAKKEM Read More

QFAR RAKAAKAYIH XAAGU (No 3)

AGDA-BAXISSOK, 1- 6, 2011, QAFAR RAKAAKAYAK, (Zone 5), CARRI RASUK DAWWE XAQAARAK, WEEQAYTUK WOOQARAL GEYTIMTA AWDDOODII KEE QIISI FANAT KAXXA QEEBI YAKKEM Read More

QFAR AGATTINOH RAKAAKAYIH XAAGU (No 2)

Ada-Baxissok, 1, 2011, QAFAR RAKAAKAYAK, (Zone 3) GABBI RASIH ZOONIH SAQALAH YAN GIFTA CAYSAMA WALDE, Gabbi Rasih Zoonuk, Awash Xaqaaral, Lica Xaqaarak Xinto Buxaaxih Saqoltiiy, Awdoodi miraacissa Saqoltiiy, Kutbee kee Ummatta massoyna buxaaxit taamita marah, Qumqatti saaku sissik daffeyna Read More

QFAR RAKAAKAYIH XAAGU (No 1)

Ciggilta-Kudok 30, 2011, ADDIS ABABA, EPRDF- Etobbiyah Doolat, Qafar kee Qiisah ndaffeyna massosse. Too daffeynat Qafarak edde tengelem, Qafar Rakaakayak xintoh Abba Ismaaqil Qali SIRRO, Awsi Rasih zonih Saqal, Gifta Macammad OBAKAR, Gabbi Rasih zonih Saqal, Gifta Caysama Read More