Allafar.net Gifta Gamaal A Reedo luk abe walala

 

Allafar.net: Ingilizih – An honorary degree, Faransaawih – diplôme honorifique, Qarabit – درجة الدكتوراه الفخرية

Qafar afat macaay?

Gifta Gamaal A Reedo: Yeey kaxxam meqe esserooy, Qafar afat aben taamah massakaxxah Doktoora deqsitta.

Allafar.net: Macah hinna- immay, maca abe marah tet yaceenih?

Gifta Gamaal A Reedo: faxe migdalaay takkay, ayti-gexxo le taamoomi abe marah tet Read More

Allafar.net Gifta Gamaal A Reedo luk abe walala

Allafar.net: Ingilizih – An honorary degree, Faransaawih – diplôme honorifique, Qarabit – درجة الدكتوراه الفخرية 

Qafar afat macaay?

Gifta Gamaal A Reedo: Yeey kaxxam meqe esserooy, Qafar afat aben taamah massakaxxah Doktoora deqsitta.

Allafar.net: Macah hinna- immay, maca abe marah tet yaceenih?

Gifta Gamaal A Reedo: faxe migdalaay takkay, ayti-gexxo le taamoomi abe marah tet yaceen.

Allafar.net Gifta Gamaal A Reedo luk Read More